Regulamin
 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ STACJONARNEGO FAN STORE

  WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI


   

    

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z stacjonarnego Sklepu FAN STORE znajdującego się przy ul. Leszka Drogosza 2, ( kod 25-093) w Kielcach oraz z internetowego Sklepu FAN STORE funkcjonującego w Internecie pod adresem https://sklep.kielcehandball.pl .

 2. Stacjonarny Sklep FAN STORE oraz internetowy Sklep FAN STORE, prowadzone są przez KS ISKRA KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Leszka Drogosza nr 2, 25- 093 Kielce, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000622365, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, NIP 9591973399, REGON 364602731, zwanej dalej Sprzedawcą.

 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem w tym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

 5. Administratorem danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów jest Sprzedawca. Pełna klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

 

II. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: w.stepniewska@kielcehandball.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48539266504

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 60 1140 2020 0000 7507 7000 1001

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, przy czym przy czym zamówienia towaru muszą być składane zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. niniejszego Regulaminu.

 

 

III. Wymagania techniczne i zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie III.1 Regulaminu, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu/Platformy i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne;

b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego;

d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;

e. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu III.3. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do jego części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Towaru. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy FAN STORE podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji, przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego FAN STORE Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Klub Sportowy Iskra Kielce, ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce, lub mailowo: w.stepniewska@kielcehandball.pl . Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

IV FORMA DOKONANIA ZAKUPÓW W FAN STORE

 1. Zakupy można dokonać w sklepie stacjonarnym FAN STORE z siedzibą w Kielcach, przy ul. Leszka Drogosza 2, w Hali Legionów oraz poprzez sklep internetowy https://sklep.kielcehandball.pl/.

 2. Dokonanie zakupu poprzez sklep internetowy https://sklep.kielcehandball.pl/ może odbyć się na dwa sposoby:

 1. Poprzez rejestrację, należy wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 2. Bez konieczności rejestracji, dokonując jednorazowego zakupu (niezbędne będzie zaakceptowanie regulaminu i podanie określonych danych osobowych)

 

V ZAKUPY - UMOWA SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM FAN STORE

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży rozpoczyna się od wyboru zamawianych Towarów przez Klienta i poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • wartości zamówienia,

 • adresu dostawy,

 • wybranej formy płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą  Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia Nr…", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, a umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

VI CENY TOWARÓW ORAZ DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

 1. Obowiązującymi formami płatności za zakupy w sklepiku internetowym są:

  1. Płatność w systemie Przelewy24,

  2. Odbiór osobisty w siedzibie sklepiku po opłaceniu za pomocą systemu Przelewy24 lub wykonać płatność przy odbiorze.

 1. Obowiązującymi formami płatności za zakupy w sklepiku stacjonarnym w Hali Legionów są:

  1. Płatność gotówką,

  2. Płatność kartą,

  3. Płatność BLIK.

 1. Na każde zamówienie wystawiany jest rachunek lub faktura.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 3. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. . Usługi te świadczy Polskie ePłatności S.A. z siedzibą przy ul. Tajęcina 113 w Jasionka. Rozliczenia transakcji e-płatności przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Pastelowej 8 w Poznaniu.

 

VII DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ SIŁA WYŻSZA

 1. Dostawa zamówionych przez Sklep internetowy Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

 2. Dostawa zamówionych przez Sklep internetowy Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy zamówienia internetowego wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności za zamówienie do momentu nadania wysyłki do Klienta.

 4. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionych przez Sklep internetowy Towarów w siedzibie Sklepiku FAN STORE: Kielce, ul. Leszka Drogosza 2, 25-093, Hala Legionów w godzinach jego pracy.

 5. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony Towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.

 6. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie jej zobowiązań spowodowanych siłą wyższą. Jeśli którakolwiek ze Stron nie może spełnić swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, wówczas niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę (o ile będzie istniała taka możliwość), o zaistniałych okolicznościach, a następnie Strony dokonają ustaleń w zakresie zmiany terminu lub sposobu realizacji danego zamówienia.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej sklep.kielcehandball.pl
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub rachunku.

 

VIII JAKOŚĆ TOWARÓW

 1. Sprzedawca gwarantuje jakość oferowanych produktów pod względem ich zgodności z opisem, celem użycia i zgodnością z zadeklarowanymi w opisie produktu cechami.

 2. Dostarczony produkt powinien być wolny od wad materiałowych, związanych z jego wykonaniem i zgodny z projektem.

 3. Jeżeli jakikolwiek z dostarczonych do Klienta produktów nie spełnia powyższych wymagań, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oceny jakości produktów w przypadku zgłoszenia wątpliwości przez Klienta.

 5. Warunki dotyczące gwarancji jakości znajdują zastosowanie do produktów naprawionych w ramach gwarancji, chyba, że Klient został poinformowany inaczej.

 

IX GWARANCJA

 1. Sprzedawca na sprzedawane Towary udziela 12 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia ich wydania Klientowi.

 2. W odniesieniu do wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania dodatkowych ograniczeń i wyłączeń Gwarancji stosownie do szczegółowych warunków gwarancyjnych dostarczanych Klientowi wraz z Towarem.

 3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,

b. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,

c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,

d. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,

e. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

f. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

g. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli

zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać (załącznik nr 1).

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

IX REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient, będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż dostawca.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy dotyczącej:

    1. nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informacyjnych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

    2. towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu w Sklepie.

 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: w.stepniewska@kielcehandball.pl. Sprzedawca przy niniejszym udostępnia wzór odstąpienia od Umowy, z którego uprawniony Klient może skorzystać (załącznik nr 2).

 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę taką uważa się za niezawartą a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 5. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 6. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości Towaru nowego z wartością Towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

 7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

 9. Zwrot, o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

XI POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Klienci będący Konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

 2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

 3. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e- mail: porady@dlakonsumentow.pl

 1. Klienci będący Konsumentami mogą również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z powyżej wskazanych form rozwiązania sporu, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. FAN STORE uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

 1. zmian organizacyjnych lub prawnych FAN STORE,

 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem,

 3. zmiany asortymentu lub funkcjonalności sklepiku internetowego FAN STORE.

 1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej sklep.kielcehandball.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od ….

 

XIII DEFINICJE

 1.  Sprzedawca / Usługodawca - KS ISKRA KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Leszka Drogosza nr 2, 25- 093 Kielce, KRS 0000622365, NIP 9591973399, REGON 364602731

 2. Sklep internetowy/FAN STORE - serwis sprzedażowy online, za pomocą którego świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację Towarów, składanie zamówień, zawieranie Umów na odległość, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.kielcehandball.pl.

 3. Sklep stacjonarny – punkt sprzedażowy, w którym Klient może osobiście nabyć Towar.

 4. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera Umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży.

 8. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu/Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

 9. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 10. Umowa - Umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 11. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 14. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych, ograniczenia importu lub eksportu, ograniczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, przejęcie środków transportowych przez organy władzy publicznej, ograniczenia funkcjonowania Strony wywołane atakami cybernetycznymi, chorobami zakaźnymi lub ich konsekwencjami itd.

 15. Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych –w kontekście przetwarzania danych osobowych w Sklepie Administratorem danych jest: KS VIVE HANDBALL KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Leszka Drogosza nr 2, 25- 093 Kielce, KRS 0000622365, NIP 9591973399, REGON 364602731

 16. Polityka prywatności - dokument regulujący przetwarzanie danych osobowych w tym zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl